Polityka prywatności


W Bitspiration Booster VC przykładamy szczególną uwagę do przetwarzania Państwa danych osobowych w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”). 

Niniejsza Polityka Prywatności jest skierowana do użytkowników strony internetowej http://bitspiration.com/ (“Serwis”). Poniżej opisaliśmy zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników Serwisu, cel i podstawę prawną przetwarzania tych danych, dane i kontakt do Administratora, a także przedstawiamy przysługujące Państwu prawa. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym dokumentem. Jeśli jakikolwiek aspekt naszej Polityki Prywatności jest niezrozumiały, z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o skontaktowanie się z nami w tej sprawie na adres office@bitspirationbooster.com

Administrator danych. Dane kontaktowe 

Administratorem Państwa danych jest Bitspiration Booster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków (“Administrator”). W przypadku pytań dotyczących kwestii związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora, zachęcamy do kontaktu na adres e-mail office@bitspirationbooster.com

Bezpieczeństwo danych osobowych

Dostęp do Państwa danych mają wyłącznie osoby do tego upoważnione, w zakresie, w jakim jest to konieczne do reakcji na zapytanie, a następnie do załatwienia sprawy. Zapewniamy, że stosujemy niezbędne rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych.

Zakres zbieranych danych osobowych 

Serwis umożliwia Państwu kontaktowanie się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy. Wybierając ten sposób kontaktu, przekazują Państwo dane identyfikacyjne (Państwa imię i nazwisko – “full name”), kontaktowe (adres poczty elektronicznej do kontaktu – “e-mail”), a także inne, zawarte w treści przekazanej nam przez Państwa wiadomości. Zakres danych przekazywanych przez Państwa w treści wiadomości jest uzależniony od Państwa decyzji i od charakteru sprawy. 

Przekazanie nam wymienionych danych jest niezbędne do dalszej korespondencji z Państwem. Tym samym podanie danych przez Państwa w celach związanych z zapytaniem i obsługą sprawy jest dobrowolne, ale konieczne, abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa wiadomość. Ich niepodanie może uniemożliwić odpowiedź na zapytanie, a także rozpatrzenie i załatwienie sprawy. Zapewniamy, że przekazane w ten sposób dane są przechowywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo informacji i ujawniane jedynie osobom do tego upoważnionym. 

Ponadto poprzez pliki cookies możemy gromadzić informacje związane z Państwa aktywnością na stronie. Podanie tych informacji jest dobrowolne. Mogą Państwo skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania nam informacji o Państwa wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, pozostaje bez wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

Źródło danych osobowych 

W przypadku skorzystania z opcji kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy, dane zostaną udostępnione nam bezpośrednio od Państwa. Jeżeli Państwa dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez inną osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

  • udzielania odpowiedzi na przesłane poprzez formularz kontaktowy zapytania oraz prowadzenia dalszej korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na realizowaniu żądań użytkowników Serwisu oraz na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
  • analizy ruchu sieciowego oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa i funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Prawo do wycofania zgody

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami na podany powyżej adres e-mail. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Proszę jednak pamiętać o tym, że wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Państwem.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora:

  • wglądu do Państwa danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  • sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • usunięcia danych (art. 17 RODO) – w przypadku, w którym przetwarzanie nie jest już konieczne do realizowania celu, dla którego te dane zostały zebrane;
  • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – na przykład jeżeli zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam na sprawdzenie poprawności tych danych;

a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane mogą być udostępnione zewnętrznym podmiotom, tj. operatorom pocztowym, czy dostawcy hostingu i serwera poczty, jednak wyłącznie w stopniu koniecznym dla realizacji określonych usług przez Administratora. Przykładamy wagę do tego, aby nasi podwykonawcy stosowali adekwatne środki bezpieczeństwa Państwa danych.

W pozostałych przypadkach odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które zgłoszą takie żądanie, a są uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. 

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie przez okres oraz w zakresie niezbędnym w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych, związanych z ruchem na stronie. 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. smartfonie, telefonie, komputerze, tablecie). Te informacje są wykorzystywane do zapamiętywania decyzji użytkownika, na przykład związanych z akceptacją naszej polityki prywatności. Chcemy w ten sposób zapewnić funkcjonalność i bezpieczeństwo Serwisu.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu. W żadnym przypadku nie są wykorzystywane przez nas do identyfikacji użytkowników Serwisu. 

Użytkownik może ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik może zmienić te ustawienia w dowolnym momencie. Istnieje także możliwość usunięcia zainstalowanych już plików cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji. Użytkownik ma także możliwość korzystania ze strony w tzw. trybie incognito. Ustawienie takiego trybu blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Nie wykorzystujemy zebranych w ten sposób informacji do celów marketingowych. 

Zmiany w Polityce Prywatności

Nasza Polityka Prywatności jest regularnie weryfikowana, a w razie potrzeby aktualizowana. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 2 lipca 2020 roku.